bardzo du篡 rozmiar du篡 rozmiar normalny rozmiar

Prawa i obowi您ki

Osoba bezrobotna ma prawo:

 • korzysta z ofert pracy, które s w dyspozycji  powiatowego urz璠u pracy,
 • korzysta z innej formy pomocy okre郵onej w ustawie,  
 • korzysta z profesjonalnie prowadzonego poradnictwa zawodowego,
 • do bezp豉tnej opieki zdrowotnej w ramach NFZ, 

Osoba bezrobotna ma obowi您ek:

 1. Bezrobotny ma obowi您ek zg豉szania si do w豉軼iwego  powiatowego urz璠u pracy w wyznaczonym przez urz康 terminie w celu przyj璚ia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urz康 lub w innym celu wynikaj帷ym z ustawy i okre郵onym przez urz康 pracy, w tym potwierdzenia gotowo軼i do podj璚ia pracy. W przypadku bezrobotnego b璠帷ego d逝積ikiem alimentacyjnym, w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wyznaczony termin nie mo瞠 by d逝窺zy ni 90dni.
   
 2. Bezrobotny jest obwi您any zawiadomi w ci庵u 7 dni powiatowy urz康 pracy  o podj璚iu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o z這瞠niu wniosku o wpis do ewidencji dzia豉lno軼i gospodarczej oraz zaistnieniu innych okoliczno軼i powoduj帷ych utrat statusu bezrobotnego albo utrat prawa do zasi趾u.
   
 3. Bezrobotny , który w okresie krótszym ni  10 dni, przebywa za granic lub pozostaje w innej sytuacji powoduj帷ej brak gotowo軼i do podj璚ia zatrudnienia, nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, je瞠li o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powoduj帷ej brak gotowo軼i do podj璚ia zatrudnienia powiadomi powiatowy urz康 pracy. Zasi貫k za ten okres nie przys逝guje. Ca趾owity okres zg這szonego pobytu za granic oraz brak gotowo軼i do pracy z innego powodu nie mo瞠 przekroczy 陰cznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego.
   
 4. Bezrobotny jest obowi您any do sk豉dania lub przesy豉nia powiatowemu urz璠owi pracy pisemnego o鈍iadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialno軼i karnej oraz innych dokumentów niezb璠nych do ustalenia jego uprawnie do 鈍iadcze przewidzianych w ustawie  w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów. W razie niedokonania tych czynno軼i zasi貫k lub inne 鈍iadczenia z tytu逝 bezrobocia przys逝guj od dnia z這瞠nia o鈍iadczenia i innych wymaganych dokumentów.
   
 5. Osoba, która pobra豉 nienale積e 鈍iadczenie pieni篹ne obowi您ana jest do zwrotu w terminie 14 dni od dnia dor璚zenia decyzji.


Za nienale積ie pobrane 鈍iadczenia uwa瘸 si:

 • 鈍iadczenie wyp豉cone mimo zaistnienia okoliczno軼i powoduj帷ych ustanie prawa do jego pobierania, je瞠li pobieraj帷y to 鈍iadczenie by pouczony o tych okoliczno軼iach,
 • 鈍iadczenie wyp豉cone na podstawie nieprawdziwych o鈍iadcze lub sfa連zowanych dokumentów, albo w innych przypadkach 鈍iadomego wprowadzenia w b陰d powiatowy urz康 pracy przez osob pobieraj帷 to 鈍iadczenie,
 • zasi貫k, stypendium lub inne 鈍iadczenie pieni篹ne finansowane z Funduszu Pracy wyp豉cone osobie za okres, za który naby豉 prawo do emerytury, 鈍iadczenia przedemerytalnego, renty z tytu逝 niezdolno軼i do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasi趾u macierzy雟kiego, zasi趾u w wysoko軼i zasi趾u macierzy雟kiego, zasi趾u chorobowego lub 鈍iadczenia rehabilitacyjnego, je瞠li organ rentowy, który przyzna 鈍iadczenie , nie dokona jego pomniejszenia na zasadach okre郵onych w art. 78.
 • Koszty przygotowania zawodowego doros造ch, w przypadku okre郵onym w art. 53h ust. 1
 • Kosztów szkolenia, w przypadku okre郵onym w art. 41 ust. 6.


  Kwoty nienale積ie pobranych 鈍iadcze podlegaj 軼i庵ni璚iu w trybie przepisów o post瘼owaniu egzekucyjnym w administracji.
   

6. O ka盥ym przypadku zmiany miejsca zameldowania lub pobytu bezrobotny obowi您any jest zawiadomi powiatowy urz康 pracy, w którym jest zarejestrowany, podaj帷 aktualne miejsce zameldowania lub pobytu.

7. Na wniosek osoby, powiatowy urz康 pracy przesy豉 odpis karty rejestracyjnej oraz innych dokumentów do powiatowego urz璠u pracy w豉軼iwego ze wzgl璠u na aktualne miejsce zameldowania lub pobytu tej osoby.

8. Osoba, która zmieni豉 zameldowanie lub miejsce pobytu obowi您ana jest zg這si si w powiatowym urz璠zie pracy w豉軼iwym dla aktualnego miejsca zameldowania lub pobytu, w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania lub pobytu.

9. Bezrobotny z wyj徠kiem odbywaj帷ych leczenie w zak豉dach lecznictwa odwykowego, jest obowi您any do przedstawiania za鈍iadcze o niezdolno軼i do pracy wskutek choroby na druku okre郵onym w odr瑿nych przepisach. Nieprzedstawienie za鈍iadczenia w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolno軼i do pracy.

 

Wersja do drukuPowiatowy Urz康 Pracy w 安iebodzinie

ul. Studencka 8
66-200 安iebodzin

tel. +48 68 382 10 66
+48 68 382 56 95
fax. +48 68 382 10 67

e-mail: zisw@praca.gov.pl
www.pup.swiebodzin.pl

Strona g堯wna  |   Oferty pracy  |   Do pobrania  |   Dla pracodawcy  |   Zam闚ienia publiczne  |   Kontakt

Powiatowy Urz康 Pracy w 安iebodzinie 2010 © Wszystkie prawa zastrze穎ne
Projekt i wykonanie: freshcreation

Obs逝giwane gminy: