bardzo duży rozmiar duży rozmiar normalny rozmiar

Rejestracja

Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy w PUP w Świebodzinie

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy odbywa się po osobistym zgłoszeniu się do właściwego powiatowego urzędu pracy, przekazaniu wymaganych danych, poświadczeniu przekazanych danych i oświadczeń własnoręcznym podpisem w obecności pracownika powiatowego urzędu, i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, przedstawieniu poniższych dokumentów:

Dokumenty potrzebne do dokonania rejestracji w Urzędzie:

 1. Dowód osobisty(w razie braku dowodu osobistego, dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość)
 2. Obywatele UE, państw EOG lub Szwajcarii- ważny dokument tożsamości potwierdzający obywatelstwo oraz zaświadczenie o zameldowaniu; Obywatele pozostałych państw – karta pobytu cudzoziemca, zezwolenie pobytowe, wiza, zezwolenie na pracę.
 3. Świadectwa pracy.
 4. Zaświadczenia od pracodawcy o wysokości wynagrodzenia brutto w rozbiciu na poszczególne miesiące wraz z informacją o opłaceniu składek na ZUS i FP – w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy lub wykonywanie prac na podstawie umowy zlecenie.
 5. Świadectwa ukończenia szkoły– powyżej szkoły podstawowej.
 6. Dyplomy potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (lub zaświadczenie o ukończeniu), a także dyplomy ukończenia studiów wyższych.
 7. Zaświadczenie o zakończeniu indywidualnego programu socjalnego, kontraktu socjalnego lub szkolenia organizowanego przez inny podmiot niż Powiatowy Urząd Pracy (w przypadku uczestniczenia w wym.).
 8. Osoby, które pobierają emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy przyznaną przez zagraniczny organ emerytalny doręczają stosowne zaświadczenie o wysokości pobieranego świadczenia.
 9. Osoby, które pobierają rentę rodzinną doręczają aktualną decyzję o wysokości pobierania renty, w przypadku zakończenia pobierania – decyzję o jej zakończeniu.

10.  Osoby, które pobierały świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy doręczają zaświadczenie z ZUS o okresie ich pobierania z podstawą wypłaty pobieranego świadczenia.

 1. Osoby będące właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej oraz pracujące, jako współmałżonek bądź domownik w gospodarstwie rolnymwinny przedłożyć zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o wysokości hektarów przeliczeniowych gruntów rolnych oraz decyzję z KRUS-u o podleganiu/nie podleganiu pod ubezpieczenie społeczne.
 2. Świadectwo zwolnienia z Zakładu Karnego, (jeżeli takie zdarzenie miało miejsce).
 3. Postanowienie Sądu o odbywaniu kary w systemie dozoru elektronicznego, ( jeżeli taka sytuacja ma miejsce).
 4. Dokumenty dotyczące osób, które prowadziły działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG.
 5. W przypadku osoby niepełnosprawnej dodatkowo należy dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zaświadczenie z MOPS-u o pobieraniu lub niepobieraniu zasiłku stałego.

17.Osoby, które po ustaniu zatrudnienia pobierały świadczenia z ZUS takie jak: zasiłek chorobowy, macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, świadczenie rehabilitacyjne, rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną – w przypadku zbiegu prawa do tej renty z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy i wybrano pobieranie renty rodzinnej powinny dostarczyć zaświadczenie z ZUS o okresie ich pobierania z podstawą wypłaty pobieranego świadczenia.

18. Zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania pod obowiązkowe ubezpieczenie  emerytalne i rentowe z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

19. Zaświadczenie z ZUS potwierdzające świadczenie usług na podstawie umowy uaktywniającej.

20. Akty urodzenia dzieci– w przypadku samotnie wychowujących, co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

21. Zaświadczenie z ZUS-u o okresach opłacania składekna ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z podstawą ich wymiaru – dotyczy osób prowadzących działalność i osób współpracujących.

22. Zaświadczenie o wykonywaniu pracy w Zakładzie Karnym wraz z miesięcznymi zarobkami brutto (w przypadku wykonywania takiej pracy).

23. Książeczka wojskowa lub zaświadczenie z WKU - w przypadku odbycia służby wojskowej.

24.  Numer konta bankowegow celu przekazania przyznanych świadczeń, (jeżeli posiada).

25. Dokumenty potrzebne do zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego: Wypełniony wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ członka rodziny oraz:w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia dokument potwierdzający kontynuowanie nauki,w przypadku dzieci posiadających znaczny stopień niepełnosprawności - orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Wersja do drukuPowiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie

ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin

tel. +48 68 382 10 66
+48 68 382 56 95
fax. +48 68 382 10 67

e-mail: zisw@praca.gov.pl
www.pup.swiebodzin.pl

Strona główna  |   Oferty pracy  |   Do pobrania  |   Dla pracodawcy  |   Zamówienia publiczne  |   Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie 2010 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: freshcreation

Obsługiwane gminy: