bardzo duży rozmiar duży rozmiar normalny rozmiar

Szkolenia

- Szkolenia -

Zasady kierowania na szkolenia:

 

Szkolenie to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Szkolenia są inicjowane, organizowane i finansowane przez Starostę (PUP w Świebodzinie) ze środków Funduszu Pracy i mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szanse na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych;
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez Starostę, przysługuje stypendium:

 • w wysokości 120% zasiłku, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi co najmniej  150 godzin miesięcznie;

W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.

Bezrobotny skierowany przez starostę na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej  w trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia, bez konieczności ponoszenia jego kosztów. Za okres w którym podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą do zakończenia szkolenia przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku.

Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy przyczyną nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia,  innej pracy zarobkowej, lub działalności gospodarczej.

Osoba, która po otrzymaniu  skierowania nie podjęła szkolenia pozbawiona jest statusu bezrobotnego.

 

Do kosztów szkolenia zalicza się:

 

 • uprzednio uzgodnioną należność przysługująca instytucji szkoleniowej;

·  koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium oraz osób posiadających prawo do stypendium po podjęciu zatrudnienia,  innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

·  koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości  innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia;

·  koszty badań lekarskich i psychologicznych;

·  koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Starosta (PUP) finansuje w formie zwrotu, koszty zakwaterowania i wyżywienia bezrobotnego, skierowanego na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową(w przypadku gdy PUP posiada środki finansowe na ten cel).

Organizowane są dwie formy szkoleń:szkolenia grupowe i indywidualne

Szkolenia grupowe: organizacja szkoleń grupowych odbywa się w oparciu o kierunki szkoleń  sporządzone na podstawie analizy rynku pracy. Plany szkoleń zawierające kryteria doboru na szkolenia, liczbę miejsc oraz przewidywane terminy realizacji i czas trwania szkoleń podawane są do publicznej wiadomości na terenie urzędu  oraz na stronie internetowej: www.pup.swiebodzin.pl 

Bezrobotny zgłasza zainteresowanie na udział w szkoleniu poprzez wypełnienie zgłoszenia na szkolenie i złożenia go w pok. nr 14 (PUP), (zgłoszenie na szkolenie jest do pobrania na stronie urzędu w zakładce „Do pobrania”)

Uwaga!: Wypełnienie zgłoszenia nie oznacza zakwalifikowania na szkolenie.

Powiatowy Urząd Pracy kieruje na szkolenie grupowe osoby, które:

1. są zarejestrowane w PUP w Świebodzinie,

2. spełniają wymogi kwalifikacyjne określone w planie szkoleń,

3 .mają szkolenie jako formę pomocy zaplanowaną w Indywidualnym Planie Działania, 

4. złożyły wypełnione zgłoszenie na szkolenie grupowe.

W przypadku, gdy liczba kandydatów na szkolenie grupowe przekracza liczbę miejsc,
o zakwalifikowaniu decydują dodatkowe kryteria, takie jak:

1. możliwość podjęcia zatrudnienia potwierdzona deklaracją pracodawcy lub deklaracja o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej,

2. osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),

3. osoby nie korzystające w okresie ostatnich 3 lat, ze szkoleń finansowanych  przez PUP,

4. osoby, które nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia zgłoszenia na szkolenie,

5. data zgłoszenia na szkolenie.


Szkolenia indywidualne:starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej
z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia. Skierowanie na szkolenie indywidualne może nastąpić po złożeniu wniosku wskazującego na celowość przedmiotowego szkolenia w formie:

- deklaracji pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej po ukończeniu    wnioskowanego szkolenia,

-   deklaracji osoby o zamiarze rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej,

    -   innego uzasadnienia celowości skierowania na szkolenie.

 

W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie finansuje koszty szkolenia indywidualnego wskazanego przez osobę do wysokości 6.000 zł (sześć tysięcy złotych).

 

Przy rozpatrywaniu wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę, będą brane pod uwagę:

- opinia pośrednika pracy dotycząca celowości przeszkolenia osoby,

- opinia doradcy zawodowego dotycząca predyspozycji zawodowych,

- czy osoba, w przypadku ukończenia w okresie ostatnich 3 lat szkolenia indywidualnego, na które została skierowana przez tutejszy Urząd, podjęła zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą,

- czy osoba, w okresie 12 miesięcy nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu.

Szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia i może trwać nie dłużej niż 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie - nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać
do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie
– nie dłużej niż 24 miesiące. 

SKIEROWANIE NA SZKOLENIE MOGĄ UZYSKAĆ:

1) osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP;

2) osoby poszukujące pracy, które:

·  są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn  dotyczących zakładu pracy,

· są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest
w stanie likwidacji,  z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,

· otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,  określone w odrębnych przepisach,

· uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o  którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

·  są żołnierzami rezerwy,

·  pobierają rentę szkoleniową,

·  pobierają świadczenie szkoleniowe,

· podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,

· są cudzoziemcami posiadającymi w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy, albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy,

· są pracownikami lub osobami wykonującymi inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej.

 

Osobom poszukującym pracy w okresie odbywania szkolenia i studiów podyplomowych stypendium nie przysługuje.

 

W przypadkach zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych, skierowanie na szkolenie powinno być poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego powiatowego urzędu pracy predyspozycji do wykonywania zawodu, który osoby te uzyskują w wyniku szkolenia; w uzasadnionych przypadkach szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne finansowane z Funduszu Pracy.

 

 

UWAGA: W przypadku odmowy udziału w szkoleniu zaproponowanym przez PUP
w Świebodzinie bez uzasadnionej przyczyny osoba zostaje wyrejestrowana od dnia odmowy na okres:

a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy

b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,

c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

Finansowanie kosztów egzaminów i licencji

Starosta na wniosek bezrobotnego, może sfinansować do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Egzamin, uzyskanie licencji musi odbyć się w instytucjach lub organizacjach uprawnionych do przeprowadzenia egzaminów, nadawania licencji w danej dziedzinie.

Wniosek wraz z uzasadnieniem celowości sfinansowania kosztów egzaminu lub kosztów uzyskania licencji oraz dokumenty z instytucji egzaminującej lub instytucji wydającej licencję zawierające informacje o nazwie, terminie i koszcie egzaminu lub uzyskania licencji należy złożyć w pok. 14 w PUP Świebodzinie.

Osoba, z którą została zawarta umowa o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji jest obowiązana do zwrotu poniesionych kosztów w przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu lub ubiegania się o uzyskanie licencji.

Pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia

Starosta może, na wniosek bezrobotnego udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Pożyczka jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od dnia zakończenia szkolenia.

W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia
lub nieukończenia szkolenia pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.

Finansowanie kosztów studiów podyplomowych

Starosta, na wniosek bezrobotnego może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Bezrobotnemu, który otrzymał dofinansowanie studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w tych studiach zgodnie z ich programem przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku.

W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie ich odbywania, nie zawiesza się dofinansowania tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia. W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich finansowanie podlega zwrotowi.

Uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się wypłaty stypendium w wysokości 20% zasiłku do planowanego terminu ukończenia tych studiów.   

Szczegółowe informacje na temat szkoleń można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie, pokój nr 14 oraz pod numerem telefonu (68) 38 210 62 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.
  (Dz. U. z 2019r., poz. 1482 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy
  (Dz. U. z 2014r., poz. 667)
Wersja do drukuPowiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie

ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin

tel. +48 68 382 10 66
+48 68 382 56 95
fax. +48 68 382 10 67

e-mail: zisw@praca.gov.pl
www.pup.swiebodzin.pl

Strona główna  |   Oferty pracy  |   Do pobrania  |   Dla pracodawcy  |   Zamówienia publiczne  |   Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie 2010 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: freshcreation

Obsługiwane gminy: