bardzo duży rozmiar duży rozmiar normalny rozmiar

Osoby niepełnosprawne

 

1.Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).
Przepisy niniejszej ustawy zmierzają do rozszerzenia możliwości stworzonych osobom niepełnosprawnym w zakresie nabywania umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz tworzeniu korzystniejszych warunków do podejmowania przez te osoby zatrudnienia. 
 
2.Definicje
"Osoby niepełnosprawne" to takie osoby, których stan fizyczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnienie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej, pod warunkiem, że uzyskały one orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 
 
3.Orzeczenie o niepełnosprawności (organizacja i tryb)
Organy orzekające o stopniu niepełnosprawności: 
  • Lekarz Orzecznik ZUS - orzecznictwo do celów ubezpieczeniowych (rentowych) 
  • Powiatowe Zespoły do Spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - w sprawach pozaubezpieczeniowych (pozarentowych)
4.Stopień niepełnosprawności
Ustalone zostały trzy stopnie niepełnosprawności:
 
  • stopień znaczny - całkowicie nie zdolny do pracy oraz samodzielnej egzystencji 
  • stopień umiarkowany - całkowicie niezdolny do pracy
  • stopień lekki - częściowo niezdolny do pracy
W zależności od oceny trwałości naruszenia sprawności organizmu oraz rokowania co do odzyskania poprawy stanu zdrowia zaliczenie do odpowiedniego stopnia niepełnosprawności może być orzeczona trwale lub okresowo. 
 
5.Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
Osoby niepełnosprawne korzystają z pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz szkolenia i przekwalifikowania na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 674. ze zmianami).
Za osobę gotową do podjęcia pracy uznaje się osobę niepełnosprawną, której stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie.
Osoba niepełnosprawna może posiadać status bezrobotnego albo osoby poszukującej pracy.
Dla uzyskania statusu bezrobotnego przez osobę niepełnosprawną istotne znaczenie ma z jednej strony stan jej zdrowia umożliwiający podjęcie zatrudnienia, a z drugiej strony okoliczności czy nie nabyła ona, ze względu na niezdolność do pracy prawa do renty. Nabycie prawa do renty wyklucza bowiem możliwość uznania za bezrobotnego. Dana osoba może w takim przypadku zostać zarejestrowana jako poszukująca pracy. 
 
6.Uprawnienia
Osoba spełniająca wszystkie określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przesłanki dla uznania za: bezrobotnego, poszukującego pracy; uzyskuje odpowiedni status po zarejestrowaniu się we właściwym dla miejsca zamieszkania Powiatowym Urzędzie Pracy.
Jednym z warunków zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jest przedłożenie przez nią orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy organ.
Osobie niepełnosprawnej bezrobotnej przysługują świadczenia tj. zasiłek, stypendium, na ogólnie obowiązujących zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Norma czasu pracy przewidziana dla pracowników będących osobami niepełnosprawnymi nie może przekroczyć 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo.
Czas pracy pracowników zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niesprawności nie może przekroczyć 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.
Pracownikowi zaliczanemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. 
 
7.Szkolenia
Ze szkolenia może skorzystać osoba bezrobotna niepełnosprawna lub poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu spełniająca warunki określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w sytuacji gdy brak jest możliwości zapewnienia jej odpowiedniej pracy, a odbycie szkolenia może zwiększyć jej szansę na uzyskanie pracy. 
 
8.Pożyczki dla osób niepełnosprawnych na działalność gospodarczą
Pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej może otrzymać osoba niepełnosprawna, która jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako: 
  • bezrobotna 
  • poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.
 
Pożyczki dla osób niepełnosprawnych udzielane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 
9.Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Przeznaczony jest na finansowanie działań mających na celu aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych oraz rehabilitację zawodową i społeczną tych osób. 
Wersja do drukuPowiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie

ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin

tel. +48 68 382 10 66
+48 68 382 56 95
fax. +48 68 382 10 67

e-mail: zisw@praca.gov.pl
www.pup.swiebodzin.pl

Strona główna  |   Oferty pracy  |   Do pobrania  |   Dla pracodawcy  |   Zamówienia publiczne  |   Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie 2010 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: freshcreation

Obsługiwane gminy: