bardzo duży rozmiar duży rozmiar normalny rozmiar

Poradnictwo zawodowe

 PORADNICTWO ZAWODOWE

Poradnictwo zawodowe jest procesem, w którym doradca zawodowy i klient pracują wspólnie nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez klienta decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego oraz nad dostosowaniem się do wymogów rynku pracy.

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu:

 1. Bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie
  w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, w szczególności na:
  • udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samo zatrudnieniu,
  • udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań
   i uzdolnień zawodowych,
  • kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
  • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych
   i poszukujących pracy,
 2. pracodawcom pomocy:
  • w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
  • we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy lub jego pracowników przez udzielenie porad zawodowych.

Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:

 • dostępności;
 • dobrowolności;
 • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
 • bezpłatności;
 • poufności i ochrony danych.

Poradnictwo zawodowe jest świadczone  w formie:

Porady indywidualnej polegającej na bezpośrednim kontakcie pracownika urzędu pracy z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania jej problemu zawodowego;

Porady indywidualnej na odległość polegającej na kontakcie pracownika urzędu pracy z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania problemu zawodowego przez telefon lub wykorzystaniem systemów teleinformatycznych;

Porady grupowej polegającej na bezpośrednim kontakcie pracownika urzędu pracy z osobami, które potrzebują pomocy w celu rozwiązania swoich problemów zawodowych lub nabycia umiejętności w zakresie poszukiwania pracy;

Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego przez powiatowy urząd pracy;

Informacji indywidualnej polegającej na bezpośrednim kontakcie pracownika urzędu z osobą zgłaszającą potrzebę uzyskania informacji zawodowej;

Informacji indywidualnej na odległość polegającej na kontakcie pracownika urzędu pracy z osobą zgłaszającą przez telefon lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych potrzebę uzyskania informacji zawodowych;

Informacji grupowejpolegającej na bezpośrednim kontakcie pracownika urzędu pracy z zainteresowanymi osobami w ramach spotkania informacyjnego, które ma na celu przedstawienie informacji zawodowych, zwanego dalej „spotkaniem informacyjnym”;

Udostępniania zasobów informacji zawodowych do samodzielnego wykorzystania przez osoby zarejestrowane lub niezarejestrowane.

W ramach poradnictwa zawodowego są inicjowane, organizowane i prowadzone szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. Pomoc w poszukiwaniu pracy polega na przygotowaniu bezrobotnych
i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia. Odbywa się ona poprzez:

 1. Szkolenie, które przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które nie posiadają doświadczenia
  w poszukiwaniu pracy, są zniechęcone dotychczasowym brakiem pozytywnych efektów swoich działań, chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej. Udział
  w szkoleniu umożliwia odkrycie własnych mocnych i słabych stron, poznanie szans i zagrożeń występujących na współczesnym rynku pracy oraz pomaga w przygotowaniu do rozmów
  z pracodawcami.  Szkolenie trwa 3 tygodnie, pierwsze dwa tygodnie to zajęcia warsztatowe, trzeci tydzień szkolenia to aktywne poszukiwanie pracy oraz uczestnictwo we wspólnych spotkaniach, których celem jest wymiana doświadczeń oraz wzajemna pomoc i wsparcie w trakcie poszukiwania pracy. Każda osoba zarejestrowana w Urzędzie i uczestnicząca w szkoleniu nabywa prawo do stypendium szkoleniowego.

 

Skontaktuj się z doradcą zawodowym, jeśli chcesz:

 • rozpoznać istniejące trudności w znalezieniu pracy oraz zwiększyć szanse podjęcia zatrudnienia,
 • uzyskać pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 • określić predyspozycje zawodowe w oparciu o różnego rodzaju testy, lepiej poznać siebie, swoje możliwości zawodowe i uzdolnienia,
 • uzyskać pomoc w zaplanowaniu kariery zawodowej,
 • zdobyć informację na temat zasad sporządzania życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego, prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 • otworzyć własną działalność gospodarczą

 

Zasoby informacji zawodowych oraz innych informacji pomocnych w aktywnym poszukiwaniu pracy obejmują informacje o:

 • zawodach i specjalnościach;
 • rynku pracy, w tym o pracodawcach i profilach prowadzonej przez nich działalności;
 • zakresie i formach działania instytucji publicznych i niepublicznych, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych, poszukiwaniu pracy lub podejmowaniu działalności gospodarczej;
 • szkołach i instytucjach szkoleniowych;
 • stowarzyszeniach zawodowych i formach ich działania;
 • metodach i sposobach poszukiwania pracy w kraju i za granicą w tym przez sieć EURES;
  • Bezpieczne wyjazdy do pracy.
  • Skuteczne wyszukiwanie pracy.
 • sposobach i metodach rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych;
 • zasadach przygotowywania, rodzajach i wzorach dokumentów aplikacyjnych;
 • stronach internetowych, na których znajdują się informacje przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy;
 • warunkach świadczenia pracy;
 • warunkach podejmowania działalności gospodarczej, w tym o przepisach prawnych, procedurach postępowania i wzorach dokumentów;
 • CEIDG – 1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji o działalności gospodarczej;
 • projektach, o których mowa w art.2ust.1 pkt. 26a ustawy, w ramach których można uzyskać pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego;

 

Więcej informacji można uzyskać:

osobiście w pokoju nr 10

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.
  (Dz. U. z 2018r. poz. 1265 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r. ,poz.667).

 

 

 ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE:

WYKAZ PORAD GRUPOWYCH NA II KWARTAŁ 2015 ROKU

WYKAZ PORAD GRUPOWYCH NA III KWARTAŁ 2014 ROKU

Wykaz informacji zawodowych grupowych

WYKAZ PORAD GRUPOWYCH NA II KWARTAŁ 2014 ROKU

WYKAZ INFORMACJI ZAWODOWYCH GRUPOWYCH

WYKAZ INFORMACJI GRUPOWYCH II KWARTAŁ 2015 ROKU

WYKAZ PORAD GRUPOWYCH NA II KWARTAŁ 2015 ROKU

Wykaz informacji zawodowych grupowych na II kwartał 2015r

Wykaz porad grupowych na I Kwartał 2017 roku

Wykaz porad grupowych na II Kwartał 2017 roku

Wykaz porad gupowych na III Kwartał 2017 roku

Wykaz porad grupowych na I Kwartał 2018 roku

Wykaz informacji i porad grupowych na II kwartał 2018 roku

Wersja do drukuPowiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie

ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin

tel. +48 68 382 10 66
+48 68 382 56 95
fax. +48 68 382 10 67

e-mail: zisw@praca.gov.pl
www.pup.swiebodzin.pl

Strona główna  |   Oferty pracy  |   Do pobrania  |   Dla pracodawcy  |   Zamówienia publiczne  |   Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie 2010 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: freshcreation

Obsługiwane gminy: