bardzo duży rozmiar duży rozmiar normalny rozmiar

PP

Pośrednictwo Pracy

polega w szczególności na:

 

-  udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;

-  pozyskiwaniu ofert pracy;

-  upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnionej przez ministra właściwego do spraw pracy;

-  udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, z związku ze zgłoszona oferta pracy;

-  informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;

-  inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;

-  współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;

-  informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

 

Z usługi w zakresie określonym dla pracodawców, mogą korzystać także przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nie będący pracodawcami w rozumieniu ustawy.

 

Szczególne informacje określa:

art. 36 ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

( Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1265 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy

( Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 667).

 

Pośrednictwo pracy może być realizowane w różnych formach:

Pośrednictwo otwarte

Oferta pracy eksponowana jest w miejscu ogólnodostępnym dla wszystkich zainteresowanych podjęciem zatrudnienia i zawiera wszystkie dane umożliwiające identyfikację zgłaszającego ofertę pracy, które pozwalają potencjalnym kandydatom do pracy skontaktować się z pracodawcą bezpośrednio. Pracodawca, który korzysta z pośrednictwa otwartego zawiadamia Urząd Pracy o fakcie zatrudnienia jedynie osoby posiadające status bezrobotnego.

Pośrednictwo zamknięte

Informacje o wolnych miejscach pracy udostępnione są większej liczbie potencjalnych kandydatów do pracy, bez informacji umożliwiających identyfikację pracodawcy. Wyselekcjonowani w oparciu o wskazania pracodawców kandydaci do pracy kierowani są z wystawionymi przez PUP skierowaniami do pracy na rozmowy kwalifikacyjne.Pracodawca dokonuje ostatecznej oceny przydatności kandydata na wolne stanowisko i informuje urząd w terminie wskazanym w skierowaniu do pracy, o zatrudnieniu bezrobotnego bądź przyczynach niezatrudnienia kierowanego bezrobotnego.

Zgłaszanie ofert pracy

Oferta pracy–oznacza to wolne od wymagań naruszających zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, w rozumieniu przepisów prawa pracy, zgłoszenie przez pracodawcę do powiatowego urzędu pracy co najmniej jednego wolnego miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w określonym zawodzie lub specjalności w celu uzyskania pomocy w znalezieniu odpowiedniego pracownika.

Ofertę pracy można zgłosić: pisemnie, druk zgłoszenia krajowej oferty pracy, formularz zamieszczony jest  na stronie internetowej urzędu www.pup.swiebodzin.pl,  

Pracodawca zgłasza pisemnie ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu.

 Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, jeśli pracodawca:

  • zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną.
  • w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie.
Wersja do drukuPowiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie

ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin

tel. +48 68 382 10 66
+48 68 382 56 95
fax. +48 68 382 10 67

e-mail: zisw@praca.gov.pl
www.pup.swiebodzin.pl

Strona główna  |   Oferty pracy  |   Do pobrania  |   Dla pracodawcy  |   Zamówienia publiczne  |   Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie 2010 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: freshcreation

Obsługiwane gminy: