bardzo duży rozmiar duży rozmiar normalny rozmiar

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nowy instrument dotyczcy rozwoju zasobw ludzkich skierowany do pracodawcw i pracownikw
rodki Krajowego  Funduszu  Szkoleniowego (KFS) przeznaczone s na  finansowanie ksztacenia ustawicznego pracownikw i pracodawcw, a take dodatkowo na realizacj zada zwizanych z promocj, badaniami i konsultacjami.
Celem utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) jest pomoc osobom pracujcym zagroonym utrat zatrudnienia z powodu kwalifikacji nieadekwatnych do wymaga stawianych przez lokalny rynek pracy i dynamicznie zmieniajc si gospodark. Zwikszenie inwestycji w potencja kadrowy powinno poprawi zarwno pozycj firm jak i samych pracownikw na konkurencyjnym rynku pracy. 
Priorytety wydatkowania rodkw Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2016 rok:
1. Wsparcie zawodowego ksztacenia ustawicznego, tj. pozostajcego 
w bezporednim zwizku z bran lub zawodem, majcego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celw zawodowych;
2. Wsparcie ksztacenia ustawicznego pracownikw, ktrzy mog udokumentowa wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczeglnych warunkach lub o szczeglnym charakterze, a ktrym nie przysuguje prawo do emerytury pomostowej;
3. Wsparcie modych, nowozatrudnionych pracownikw na podstawie umw, o ktrych mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienie 
i instytucjach rynku pracy.
O dofinansowanie kosztw ksztacenia ustawicznego mog wystpi wszyscy pracodawcy w rozumieniu przepisw ustawy, ktrzy zamierzaj inwestowa w podnoszenie swoich wasnych kwalifikacji lub kwalifikacji osb pracujcych w firmie. Zgodnie z definicj zawart w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 149 ze zmianami) pracodawca to jednostka organizacyjna, chociaby nie posiadaa osobowoci prawnej, a take osoba fizyczna, jeeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawc osoba prowadzca dziaalno gospodarcz nie zatrudniajca adnego pracownika.
rodki KFS mona przeznaczy na:
1. okrelenie potrzeb pracodawcy w zakresie ksztacenia ustawicznego 
w zwizku z ubieganiem si o sfinansowanie tego ksztacenia ze rodkw KFS;
2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgod;
3. egzaminy umoliwiajce uzyskanie dyplomw potwierdzajcych nabycie umiejtnoci, kwalifikacji lub uprawnie zawodowych;
4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjcia ksztacenia lub pracy zawodowej po ukoczonym ksztaceniu;
5. ubezpieczenie od nastpstw nieszczliwych wypadkw w zwizku 
z podjtym ksztaceniem.
Na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy w ramach KFS starosta moe przyzna rodki na sfinansowanie kosztw ksztacenia ustawicznego w wysokoci:
1. 80% kosztw ksztacenia ustawicznego, nie wicej jednak ni do wysokoci 300% przecitnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
2. 100% kosztw ksztacenia ustawicznego, jeeli wnioskodawca naley do grupy mikroprzedsibiorcw,  nie wicej jednak ni do wysokoci 300% przecitnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Mikroprzedsibiorca to przedsibiorca, ktry zatrudnia mniej ni 10 pracownikw, a jego roczny obrt lub cakowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR.
Uwaga! Przy wyliczaniu wkadu wasnego pracodawcy: 
" uwzgldnia si wycznie koszty samego ksztacenia ustawicznego
" nie uwzgldnia si innych kosztw, ktre pracodawca ponosi w zwizku 
z udziaem pracownikw w ksztaceniu ustawicznym (np. wynagrodzenia za godziny nieobecnoci w pracy w zwizku z uczestnictwem w zajciach, kosztw delegacji w przypadku koniecznoci dojazdu do miejscowoci innej ni miejsce pracy itp.).
Pracodawca powinien zawrze z pracownikiem, ktremu zostan sfinansowane koszty ksztacenia ustawicznego, umow okrelajc prawa i obowizki stron.
Pracownik, ktry nie ukoczy ksztacenia ustawicznego finansowanego ze rodkw KFS z powodu  rozwizania przez niego umowy o prac lub rozwizania z nim umowy o prac  bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) zobowizany jest zwrci pracodawcy poniesione koszty, na zasadach okrelonych w umowie, a nastpnie pracodawca zwraca je do Powiatowego Urzdu Pracy.
rodki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztw ksztacenia ustawicznego stanowi pomoc udzielan zgodnie z warunkami dopuszczalnoci pomocy de minimis. 
Podstawa prawna: art. 69a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 149 ze zmianami), Rozporzdzenie MPiPS z dnia 14 maja 2014r. 
w sprawie przyznawania rodkw z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  ( Dz. U. z 2014r., poz. 639).

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Środki Krajowego  Funduszu  Szkoleniowego (KFS) przeznaczone są na  finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, a także dodatkowo na realizację zadań związanych z promocją, badaniami i konsultacjami.

Celem utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) jest pomoc osobom pracującym zagrożonym utratą zatrudnienia z powodu kwalifikacji nieadekwatnych do wymagań stawianych przez lokalny rynek pracy i dynamicznie zmieniającą się gospodarkę. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. KFS wspomaga przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.

Priorytety MRPiPS wydatkowania środków
Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2019

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art.4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub
  o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

 

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS
w roku 2019

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

 

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kwalifikacji lub kwalifikacji osób pracujących w firmie. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1265 ze zmianami) pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą nie zatrudniająca żadnego pracownika.

Środki KFS można przeznaczyć na:

 1. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 2. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 3. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
 4. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku
  z podjętym kształceniem.
 5. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego
  w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;

Na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy w ramach KFS starosta może przyznać środki na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w wysokości:

 1. 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 2. 100% kosztów kształcenia ustawicznego, jeżeli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców,  nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników,
a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR.

Uwaga! Przy wyliczaniu wkładu własnego pracodawcy: 

 • uwzględnia się wyłącznie koszty samego kształcenia ustawicznego
 • nie uwzględnia się innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku
  z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym (np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji
  w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.).

Pracodawca powinien zawrzeć z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron.

Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS
z powodu  rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę  bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) zobowiązany jest zwrócić pracodawcy poniesione koszty, na zasadach określonych w umowie, a następnie pracodawca zwraca je do Powiatowego Urzędu Pracy.

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Podstawa prawna: art. 69a i 69b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 1265 ze zmianami), Rozporządzenie MPiPS z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  (Dz. U. z 2018r., poz. 117).

Pliki do pobrania:

 

Informacja o naborze 2019

 

Wniosek KFS 2019

 

Program Kształcenia

 

Formularz pomocy de minimis - 2019

 

Barometr zawodów Lubuskie

 

Barometr zawodów powiat Świebodzin

 

Regulamin KFS 2019- PUP Świebodzin

 

Wytyczne dla pracodawców

 

Oświadczenie dla pracownika o udostępnieniu danych osobowych

 

Wzór umowy z pracownikiem

 

Rozliczenie do umowy
Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie

ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin

tel. +48 68 382 10 66
+48 68 382 56 95
fax. +48 68 382 10 67

e-mail: zisw@praca.gov.pl
www.pup.swiebodzin.pl

Strona główna  |   Oferty pracy  |   Do pobrania  |   Dla pracodawcy  |   Zamówienia publiczne  |   Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie 2010 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: freshcreation

Obsługiwane gminy: