bardzo duży rozmiar duży rozmiar normalny rozmiar

Bon stażowy

Bon stażowy

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy. Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania. Termin ważności bonu stażowego określa starosta.

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1500 zł. Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

W ramach bonu stażowego starosta finansuje:

-  koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium;

-  koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

Kwota premii oraz maksymalna kwota ryczałtu 1 podlegają waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust.6 ustawy.

Szczegółowe informacje określa art. 53 ust. 1 i ust. 4-8, art. 61a ust.1 oraz art. 66l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 1065).

 
Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie

ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin

tel. +48 68 382 10 66
+48 68 382 56 95
fax. +48 68 382 10 67

e-mail: zisw@praca.gov.pl
www.pup.swiebodzin.pl

Strona główna  |   Oferty pracy  |   Do pobrania  |   Dla pracodawcy  |   Zamówienia publiczne  |   Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie 2010 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: freshcreation

Obsługiwane gminy: