bardzo duży rozmiar duży rozmiar normalny rozmiar

Dodatek aktywizacyjny

Dodatek aktywizacyjny

Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje dodatek aktywizacyjny, jeżeli:

-  w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 ustawy, przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek,

-  z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w wysokości do 50% zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1 ustawy, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

-  skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane zgodnie z art. 46 ust.1 pkt. 1 ustawy,

-  podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał  inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny,

-  podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczpospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego,

-  przebywania na urlopie bezpłatnym.

Szczegółowe informacje określa art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 1065 ze zm.) i rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dziennik Ustaw rok 2014 nr 136 poz. 1189).
Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie

ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin

tel. +48 68 382 10 66
+48 68 382 56 95
fax. +48 68 382 10 67

e-mail: zisw@praca.gov.pl
www.pup.swiebodzin.pl

Strona główna  |   Oferty pracy  |   Do pobrania  |   Dla pracodawcy  |   Zamówienia publiczne  |   Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie 2010 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: freshcreation

Obsługiwane gminy: