bardzo duży rozmiar duży rozmiar normalny rozmiar

Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

Ze środków Funduszu Pracy mogą być finansowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej:

-  bezrobotnym,

-  poszukującym pracy absolwentom szkół i uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,

-  usługi doradcze i szkoleniowe skierowane do osób, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

Do zadań starostów należy współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i pośrednikami finansowymi, polegająca w szczególności na wydawaniu zaświadczeń potwierdzających posiadanie statusu bezrobotnego przez osoby ubiegające się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej.

Pożyczki oraz usługi doradcze i szkoleniowe są przyznawane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Pożyczek udzielają oraz usługi doradcze i szkoleniowe zapewniają pośrednicy finansowi wybierani przez Bank Gospodarstwa Krajowego, nie zaś powiatowy urząd pracy.

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej jest udzielana na podstawie umowy, na wniosek osoby, o której mowa w art. 61e pkt. 2 ustawy, po przedstawieniu opisu i kosztorysu zamierzonej działalności gospodarczej,  w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 20-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej może stanowić do 100% kosztów jej podjęcia. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi, w skali roku, 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Okres spłaty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej nie może być dłuższy niż 7 lat, z możliwością skorzystania z karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Spłata pożyczki jest dokonywana w równych ratach, płatnych na rachunek bankowy właściwego pośrednika finansowego. Pożyczkobiorca nie ponosi opłat i kosztów z tytułu udzielonej pożyczki.

Środki finansowe z tytułu pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej są wypłacane przez pośrednika finansowego, na podstawie harmonogramu, po zarejestrowaniu przez pożyczkobiorcę działalności gospodarczej.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: http://www.ecdf.pl/fundusz-pozyczkowy-oferta/wsparcie-w-starcie-ii 
Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie

ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin

tel. +48 68 382 10 66
+48 68 382 56 95
fax. +48 68 382 10 67

e-mail: zisw@praca.gov.pl
www.pup.swiebodzin.pl

Strona główna  |   Oferty pracy  |   Do pobrania  |   Dla pracodawcy  |   Zamówienia publiczne  |   Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie 2010 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: freshcreation

Obsługiwane gminy: