bardzo duży rozmiar duży rozmiar normalny rozmiar

Utrata statusu

Utrata statusu bezrobotnego

Zarejestrowana osoba traci status bezrobotnego gdy:

1. Nie spełnia warunków osoby bezrobotnej.

2. Nie wyraziła zgody na ustalenie profilu pomocy (na okres wskazany w pkt. 6).

3. Otrzymała pożyczkę z PFRON lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej, albo otrzymał jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej.

4. Otrzymała jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności lub na wniesienie wkładu.

5. Rozpoczęła realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu socjalnym lub podpisał kontrakt socjalny, o który mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje  od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego.

6. Odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udział w innej formie pomocy określonej w ustawie. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:

a)      120 dni w przypadku pierwszej odmowy,

b)      180 dni w przypadku drugiej odmowy,

c)      270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

7. Odmówiła bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w art. 62a, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub ośrodek pomocy społecznej (na okres wskazany w pkt 6).

8. Nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomili w ciągu 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa (na okres wskazany w pkt 6, w zależności od liczby niestawiennictw).

9. Z własnej winy przerwała szkolenie, staż lub wykonywanie prac, o których mowa w art. 73a lub inną formę pomocy określoną w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres wskazany w pkt 6.

10. Po skierowaniu nie podjęła szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac, o których mowa w art. 73a lub innej formy pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu następuje od następnego dnia po dniu skierowania na okres wskazany w pkt 6.

11. Pozostaje niezdolna do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego.

12. Nie przedstawiła zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby, o którym mowa w art. 80 ust.2.

13. Z własnej winy przerwała program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpiło egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego.

14.  Złożyła wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego.

15. Nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania.

 

Utrata statusu poszukującego pracy

Utrata statusu poszukującego pracy następuje:

1. Nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie.

2. Nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy  w wyznaczonym terminie, który został ustalony między poszukującym pracy a urzędem i nie powiadomił w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa.

3. Nie podjął albo przerwał indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, o których mowa w art. 42 a, przygotowanie zawodowe dla dorosłych, uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpił do egzaminu, o którym mowca w art. 40 ust. 3a.

4. Złożył wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez powiatowy urząd pracy.

5. Pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 120 dni odpowiednio:

1) Po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy,

2) Od dnia niestawiennictwa

3) Od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w pkt 3.

 

 
Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie

ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin

tel. +48 68 382 10 66
+48 68 382 56 95
fax. +48 68 382 10 67

e-mail: zisw@praca.gov.pl
www.pup.swiebodzin.pl

Strona główna  |   Oferty pracy  |   Do pobrania  |   Dla pracodawcy  |   Zamówienia publiczne  |   Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie 2010 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: freshcreation

Obsługiwane gminy: