bardzo duży rozmiar duży rozmiar normalny rozmiar

Pre-rejestracja

PRE-REJESTRACJA
udostępniona od 27.05.2013 r.

Ta forma rejestracji pozwala na zarezerwowanie terminu do rejestracji poprzez wcześniejsze przekazanie swoich danych za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.).

    WYPEŁNIENIE FORMULARZA I REZERWACJA TERMINU REJESTRACJI

  1. Należy wypełnić wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy.    
  2. Po wypełnieniu ww. wniosku urząd wyznacza termin stawiennictwa w urzędzie, nie dłuży niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych, poprzez przesłanie na podany przez Państwo adres poczty elektronicznej list zawierający szczegółową informację dotyczącą wyznaczonego terminu. Informację należy zachować lub wydrukować, gdyż będzie ona stanowiła dowód potwierdzający rezerwację.
  3. W przypadku niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie o wyznaczonej godzinie, przekazane dane są usuwane z systemu – rejestracja nie zostanie dokonana.

WIZYTA W URZĘDZIE W CELU REJESTRACJI.

W przypadku skorzystania z pre-rejestracji - rejestracji dokonuje się z dniem, w którym osoba osobiście zgłosiła  się do powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym terminie, z kompletem niezbędnych dokumentów  – po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych i złożeniu, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu.

 

 

 
Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie

ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin

tel. +48 68 382 10 66
+48 68 382 56 95
fax. +48 68 382 10 67

e-mail: zisw@praca.gov.pl
www.pup.swiebodzin.pl

Strona główna  |   Oferty pracy  |   Do pobrania  |   Dla pracodawcy  |   Zamówienia publiczne  |   Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie 2010 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: freshcreation

Obsługiwane gminy: