bardzo duży rozmiar duży rozmiar normalny rozmiar

Informacja Starosty

 

       
     
   
 

Zatrudnienie cudzoziemców na okres przekraczający 6 miesięcy wymaga uzyskania zezwolenia na pracę w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim.

Wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli:

· wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku

· podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.

 

Wojewoda wydaje zezwolenie bez konieczności uzyskania informacji starosty, jeżeli:

· zawód, w którym cudzoziemiec ma wykonywać pracę lub rodzaj pracy, która ma być mu powierzona znajduje się w wykazie zawodów i rodzajów pracy określonym przez wojewodę właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy

· wydaje przedłużenie zezwolenia na pracę dla tego samego cudzoziemca i na tym samym stanowisku.

 

Uzyskanie informacji starosty o lokalnym rynku pracy

Pracodawca składa do powiatowego urzędu pracy:

· wniosek o wydanie informacji przez staroste właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy 

· ofertę pracy na stanowisko zgodne z potrzebami kadrowymi pracodawcy

· dodatkowe uzasadnienie dotyczące celowości stawianych wymagań wobec kandydatów

 

UWAGA ! ww. dokumenty należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w oryginale

          PUP w Świebodzinie w imieniu starosty:

· przyjmuje od podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi ofertę pracy

· niezwłocznie sprawdza, czy wśród osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy są kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie pracy

· informuje podmiot składający ofertę o liczbie kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy

· kieruje kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy do podmiotu składającego ofertę

· dokonuje analizy wysokości proponowanego wynagrodzenia w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia w takim samym lub porównywalnym zawodzie lub rodzaju pracy

· wydaje podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi informację zawierającą dane o możliwości realizacji oferty pracy w oparciu o zarejestrowanych bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym o rekrutacji, jeżeli była organizowana, ocenę adekwatności wskazanych wymagań w stosunku do stanowiska lub rodzaju oferowanej pracy oraz ocenę proponowanej wysokości wynagrodzenia w stosunku do poziomu wynagrodzeń dla porównywalnych zawodów lub rodzajów pracy na lokalnym rynku pracy.

 

Pup w Świebodzinie w imieniu starosty wydaje informację w terminie:

- nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku braku kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach

- nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku zorganizowania rekrutacji wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

 

Urząd Pracy nie udziela informacji dotyczących zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce (tj. zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, karty pobytu, przedłużania wizy) – należy to do właściwości Urzędu Wojewódzkiego.

 

 

 

 

 
Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie

ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin

tel. +48 68 382 10 66
+48 68 382 56 95
fax. +48 68 382 10 67

e-mail: zisw@praca.gov.pl
www.pup.swiebodzin.pl

Strona główna  |   Oferty pracy  |   Do pobrania  |   Dla pracodawcy  |   Zamówienia publiczne  |   Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie 2010 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: freshcreation

Obsługiwane gminy: