bardzo duży rozmiar duży rozmiar normalny rozmiar

Powiatowa Rada Rynku Pracy na lata 2015 - 2019

Powiatowa Rada Rynku Pracy  jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty
w sprawach polityki rynku pracy.

1. W skład Rady wchodzą przedstawiciele działających na terenie powiatu:

     - terenowych struktur każdej organizacji związkowej, 

     - terenowych struktur każdej organizacji pracodawców:

     - reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji,

     - społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników
       indywidualnych i izb rolniczych,

      - organizacji pozarządowych zajmujących  się statutowo problematyką rynku pracy.
2. Przewodniczący wybierany na pierwszym posiedzeniu w kadencji, spośród członków Powiatowej Rady Rynku Pracy:

     - wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego następuje w głosowaniu                    jawnym,

- kandydatury zgłaszane są przez członków Rady Rynku Pracy, a następnie                   poddawane  pod głosowanie,

- wybór następuje po uzyskaniu przez kandydata zwykłej większości głosów, przy         obecności przynajmniej połowy członków.

3. Kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy trwa 4 lata.

4. Powiatowe Rady Rynku Pracy opiniują:

- celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
  a) liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,

  b) zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność                   kosztową
      i zatrudnieniową,

  c) koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć,

-  proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych;

-  celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy
 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, biorąc pod uwagę w szczególności:
   a) kryteria doboru bezrobotnych,

   b) zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.
Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie

ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin

tel. +48 68 382 10 66
+48 68 382 56 95
fax. +48 68 382 10 67

e-mail: zisw@praca.gov.pl
www.pup.swiebodzin.pl

Strona główna  |   Oferty pracy  |   Do pobrania  |   Dla pracodawcy  |   Zamówienia publiczne  |   Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie 2010 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: freshcreation

Obsługiwane gminy: